Ledarförsörjning & Ledarutveckling

Hur skapar vi en ledarförsörjningsprocess?
Hur behåller och utvecklar vi våra ledare?
Hur får vi en ledning att fungera?
Hur får vi en grupp att samverka/samspela

Lösningar kan vara;
Grupputveckling - Hur får vi gruppen att fungera bättre och bli mer effektiv, vad kännetecknar en effektiv grupp? Hur stödjer vår likheter och olikheter gruppen och dess uppdrag? Hur får vi ett bättre samarbetsklimat? Här utgår man både från gruppteori (GDQ) men också från individ (MBTI) samt terrier kring personlighet, motivation etc. Har vi en regelrätt MBTI workshop så går vi igenom  bakomliggande teori av MBTI, rapporterade profiler men också övningar som illustrerar likheter och olikheter. Vi arbetar med olika övningar kring ex vis , hur kan vi skapa ett bättre kommunikativt klimat.

Management audits/ human due diligence - en oberoende och objektiv utvärdering av ledarförmåga och utvecklingspotential hos ledningsgrupp. Vad är det för kompetenser som krävs för att nå företagets mål och hur väl fyller gruppen dessa? En GAP analys för att se var ev insatser kan behövas.

Assessment center/development center – Assessment center metodiken bygger på att göra multipla bedömningar av individer. Man använder bedömningstekniker såsom personlighetstest, problemlösningsförmåga, simuleringsövningar, kompetensbaserad intervju, samt flera bedömare, för att skaffa sig så bred och omfattande underlag för beslut alternativt utveckling som möjligt.

Myers Briggs (MBTI) workshop – hur förhåller vi oss tillvarandra, hur kommunicerar vi, hur löser vi problem, hur tar vi till oss information.

360-utvärderingar - Hur uppfattar en ledares chef, kollegor och underställda deltagaren utifrån gemensamma kriterier? Ett effektivt verktyg för utveckling.

Successionsplanering - tydlig process för att behålla, utveckla och tillföra ledare

Login