Behålla och utveckla

Hur arbetar vi för att behålla och utveckla personal?
Hur skapar vi en bra utvecklingsprocess?
Team building – hur skapar vi en bättre dynamik i gruppen, hur kommunicerar vi bättre, hur arbetar vi med feedback.
Hur tar vi tillvara på vår kompetens och nyttjar den på bäst sätt?
Hur ser vi till att vi har rätt kompet ens på rätt plats?
Hur håller vi bra medarbetarsamtal?

Lösningar kan vara:

Grupputveckling –  Utveckling av grupp med fokus på dels individ, individuella likheter och olikheter men även på grupputveckling, vad är det för olika faser vi behöver gå igenom, vad kännetecknar effektiva team. Här utgår man både från MBTI men också delar av exempel vis GDQ, Susan Wheelans modell för effektiva team.
Man kan också utgå från  OPQ/team impact som bygger på Belbin metodiken.


Kompetenskartläggning/inventering – Strukturerad kartläggning av individs styrkor och eventuella utvecklingsområden gentemot definierade kompetenser. Hur väl fyller vi de kompetenser som krävs och hur jobbar vi med de sk gapen.


360-utvärderingar - Hur ser ledarskapet ut i organisationen, hur väl fyller vi de mål som finns, hur agerar vi i vardagen. Finns det en samsyn kring hur vi agerar eller en diskrepans mellan egen uppfattning och medarbetarna? Hur uppfattar en ledares chef, kollegor och underställda deltagaren utifrån gemensamma kriterier? Ett effektivt verktyg för utveckling. Kan också göras som 180 – utvärdering.

Assessment center/development center – Assessment center metodiken bygger på att göra multipla bedömningar av individer. Man använder bedömningstekniker såsom personlighetstest, problemlösningsförmåga, simuleringsövningar, kompetensbaserad intervju, samt flera bedömare, för att skaffa sig så bred och omfattande underlag för beslut alternativt utveckling som möjligt.

Kompetensmodellering – hur säkerställer vi att vi har rätt kompetenser för att nå våra mål? Hur definierar vi dem och kopplar dem till mätbara beteenden? Vill vi arbeta med generiska modeller eller skräddarsy dem utefter vår organisation.

Utbildning i medarbetarsamtal - Vi kan hålla utbildning i hur man håller bättre och mer effektiva medarbetarsamtal. Områden vi går igenom handlar om mål och syften, teorier kring motivation, att ge feedback, feedback trappan, intervjuteknik, att ge konstruktiv kritik,  exempel övningar.

Login